Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dsignonline

 

Artikel 1 Definities
1.1 Dsignonline: het bedrijf Dsignonline , gevestigd te Groningen, bij het Handelsregister geregistreerd onder nummer 02090092, gebruikster van deze algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk aan Dsignonline opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten.
1.3 Order: elke door Dsignonline aanvaarde opdracht van de Opdrachtgever, al dan niet voortvloeiende uit of samenhangende met een samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle verbintenissen tussen Dsignonline en de Opdrachtgever. Andere (algemene) voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Afwijking van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, is slechts mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Dsignonline.

Artikel 3 Totstandkoming verbintenissen
3.1 Alle aanbiedingen zijdens Dsignonline, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 Zijdens Dsignonline uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.3 Elke order komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat het orderbedrag wordt gedekt door een kredietverzekeringsmaatschappij.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomsten
4.1 Indien voor de uitvoering van een order informatie en/of materialen nodig zijn, staat Opdrachtgever in voor tijdige aanlevering daarvan aan Dsignonline of, indien zulks is afgesproken, aan derden.
4.2 Ingeval van enige tekortkoming van Opdrachtgever is Dsignonline bevoegd de prestaties waartoe zij zich jegens Opdrachtgever heeft gebonden op te schorten, ongeacht de aard daarvan en ongeacht of deze samenhangen met de prestatie ter zake waarvan Opdrachtgever tekort komt.

Artikel 5 Annulering
5.1 De Opdrachtgever is gerechtigd een order te annuleren voordat Dsignonline met de uitvoering daarvan een aanvang heeft gemaakt, zulks ter uitsluitende beoordeling van Dsignonline, mits hij de kosten vergoedt welke Dsignonline alsdan reeds ter voorbereiding van de uitvoering van de order heeft gemaakt. Daaronder wordt begrepen een vergoeding ter zake gederfde winst, kosten van ingekochte zaken en diensten alsmede een redelijke vergoeding ter zake de tijd die door Dsignonline is besteed aan voorbereiding van de uitvoering van de order en de voorbereiding van de totstandkoming van de order.

Artikel 6 Prijs
6.1 Alle door Dsignonline bij offerte, opdrachtbevestiging of enig ander document opgegeven prijzen zijn exclusief Omzetbelasting, en exclusief de kosten van door Dsignonline ter zake de uitvoering van de overeenkomst in te kopen zaken of diensten en/of andere voorschotten. Kennelijke rekenfouten bij opgave door Dsignonline van begrotingen en prijzen mogen door Dsignonline eenzijdig worden gecorrigeerd, waarna de gecorrigeerde opgave tussen partijen geldt.
6.2 Dsignonline is bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen indien zich (één van) de volgende omstandigheden voordoet of voordoen:
6.2.1 stijging van de kosten ter uitvoering van de order, waaronder begrepen de kosten van in te kopen zaken en/of diensten, lonen, sociale verzekeringen, belastingen, en het valutarisico ingeval Dsignonline zaken en/of diensten in vreemde valuta dient in te kopen;
6.2.2 wijziging van de Order;
6.2.3 een zodanige onduidelijkheid, onvolledigheid en/of ondeugdelijkheid van door de Opdrachtgever - ten behoeve van de uitvoering van de order door Dsignonline - aan te reiken informatie of materialen, dat Dsignonline voor een behoorlijke uitvoering daarvan meer werkzaamheden dient te verrichten en/of meer kosten dient te maken dan op grond van de omstandigheden van het geval, het gebruik en de houding en/of toezeggingen van de Opdrachtgever in redelijkheid door Dsignonline mocht worden verwacht.
6.2.4 omstandigheden welke naar verkeersopvattingen niet voor risico en rekening van Dsignonline komen.

Artikel 7 Klachten
7.1 De Opdrachtgever is verplicht om met bekwame spoed na uitvoering van elke order te onderzoeken of deze conform de overeenkomst is uitgevoerd. De Opdrachtgever dient Dsignonline terstond in kennis te stellen van gebleken onvolkomenheden. De desbetreffende kennisgeving dient Dsignonline uiterlijk binnen 14 dagen na uitvoering van de order te hebben bereikt, bij gebreke waarvan tussen partijen vaststaat dat de geleverde dienst aan de overeenkomst beantwoordt.
7.2 Dsignonline is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats te stellen van eerdere ondeugdelijke prestaties. De Opdrachtgever dient Dsignonline daartoe in de gelegenheid te stellen gedurende een redelijke termijn, welke daar Dsignonline na overleg met de Opdrachtgever wordt vastgesteld. Elke rechtsvordering tot nakoming of schadevergoeding alsmede elk opschortingrecht zijdens de Opdrachtgever is uitgesloten indien aan het bepaalde in dit lid niet is voldaan.

Artikel 8 Duurovereenkomsten
8.1 Indien tussen Dsignonline en de Opdrachtgever een overeenkomst is gesloten welke geldt voor een bepaalde of onbepaalde tijd, zoals een samenwerkingsovereenkomst, en/of voorziet in een continue of steeds wederkerende prestatie, zal deze van rechtswege ontbonden zijn indien en zodra de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of hem deze wordt verleend. Dsignonline behoudt zich daarnaast het recht voor elke overeenkomst per direct te beëindigen indien dan wel uit handelingen van de Opdrachtgever of anderszins blijkt dat de Opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Dsignonline niet kan of zal voldoen.
8.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde doet niet af aan de bevoegdheid van Dsignonline om ter zake beëindiging van de duurovereenkomst schadevergoeding te vorderen. Als geleden schade wordt in elk geval aangemerkt gederfde winst, kosten ter zake verplichtingen die door Dsignonline ter uitvoering van de overeenkomst zijn aangegaan, etc.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden
9.1 De Opdrachtgever dient het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag binnen acht dagen na de factuurdatum aan Dsignonline te voldoen.
9.2 Verrekening zijdens opdrachtgever is uitgesloten.
9.3 De Opdrachtgever is op eerste verzoek van Dsignonline gehouden zekerheid te stellen voor de voldoening van het door hem verschuldigde indien de kredietverzekering van de kredietverzekeraar ter zake de betreffende opdracht geen (toereikende) zekerheid biedt. Deze zekerheid zal zodanig zijn dat het bedrag betrekking hebbende op de opdracht, te vermeerderen met niet betaalde posten, daaruit volledig en zonder moeite kan worden voldaan. Dsignonline is gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten wanneer de Opdrachtgever aan haar verzoek tot het stellen van zekerheid niet of niet op de voormelde wijze voldoet.
9.4 Bij niet tijdige betaling van hetgeen de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst is verschuldigd, wordt deze vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur of facturen verschuldigd vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente, alsmede buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van de hoofdsom exclusief B.T.W. met een minimum van € 300,--. De incassokosten vormen aldus een gefixeerde vergoeding van Opdrachtgever aan Dsignonline voor de buitengerechtelijke incassowerkzaamheden die door of voor rekening van Dsignonline worden uitgevoerd en welke werkzaamheden geacht worden plaats te vinden indien en zodra sprake is van een tekortkoming van de Opdrachtgever in de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Bij overmacht zijdens Dsignonline is zij bevoegd een eventueel overeengekomen termijn ter zake nakoming van de overeenkomst te verlengen met de duur van de overmacht of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden. Onder overmacht zijdens Dsignonline wordt ook begrepen de onmogelijkheid tot plaatsing van mediauitingen door tekortkoming of overmacht zijdens de media-exploitant.
10.2 Het recht van de Opdrachtgever een beroep te doen op overmacht of de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, is uitgesloten.

Artikel 11 Verjaring
11.1 Elke rechtsvordering jegens Dsignonline, samenhangend met een overeenkomst op welke deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verjaard door het verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Dsignonline is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever en/of derden geleden schade van welke aard ook als gevolg van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de overeenkomst, behoudens opzet of grove schuld zijdens Dsignonline. Aansprakelijkheid van Dsignonline voor gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.
12.2 Aansprakelijkheid van Dsignonline is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat zij in rekening heeft gebracht of mag brengen ter zake de order waarmee de schade samenhangt.
12.3 Dsignonline is niet aansprakelijk voor de inhoud van media-uitingen welke zij als gevolg van een order voor rekening van de Opdrachtgever heeft doen plaatsen.
12.4 De Opdrachtgever vrijwaart Dsignonline voor en stelt haar volledig schadeloos ter zake van eventuele aanspraken van derden ter zake de prestaties van Dsignonline.

Artikel 13 Materialen
13.1 De Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid, volledigheid en bruikbaarheid van de door haar aan Dsignonline ter uitvoering van de overeenkomst aangeleverde informatie.
13.2 Alle zaken en bescheiden welke door Dsignonline of in haar opdracht ter uitvoering van de overeenkomst worden vervaardigd aan haar ter beschikking worden gesteld of door haar worden verworven, zoals plannen, catalogi, bescheiden, copy-proofs, litho’s, prints, beeldmateriaal, etc., blijven c.q. worden haar eigendom.
13.3 Dsignonline is niet gehouden de in het vorige lid na gebruik en/of verwerking bedoelde zaken aan de Opdrachtgever af te geven. Zaken die door de Opdrachtgever aan Dsignonline ter uitvoering van de overeenkomst ter beschikking zijn gesteld, zijn eigendom van Dsignonline, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Naamsvermelding
14.1 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 15 Toepasselijk recht, forumkeuze
15.1 Op de overeenkomst tussen Dsignonline en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Groningen, onverminderd het recht van Dsignonline om voor de relatief bevoegde rechter te kiezen.

Webdesign

Fullservice webdesign & mediabureau in Groningen: websites, webdesign en meer.. | Beter scoren in Google? Meer geld verdienen met je website? We hebben een oplossing voor iedere uitdaging!

Op zoek?

Wil je een website laten maken? Zoek je een grafisch ontwerper of webdesigner in Groningen? Heb je een vraag of wil je gewoon eens sparren? Bel of kom langs.

Contact

Dsignonline
Full-service mediabureua

Locatie Boterdiep 63
9712 AK Groningen

Locatie Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam

Correspondentie adres
Van Sijsenstraat 57a
9724 NM Groningen

+31(0)50 7850339
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.